Kuzey Yıldızı

Kazan Dairesi

Kazan Dairesi

kazan dairesi

Kazan Dairesi katı, sıvı veya gaz halinde bulunan yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüştürülmesinin sağlandığı ortamlardır. Ortaya çıkan ısı enerjisi akışkan bazı sıvıları ısıtması sonucunda istenilen bölgelerin ısıtılması sağlanmaktadır. Özellikle kazanların verimlilikleri ise yanma sırasında oluşan ısının ne kadar uzaklığa taşındığına bağlıdır. Böylelikle yanma sonucunda oluşan ısı enerjisinden maksimum şekilde yararlanmak gerekmektedir. Üstelik yakıt tüketimini minimum seviyelere indirmek de oldukça önemli bir husustur. Bu faktörler dikkate alındığında atmosfere salınan atık gaz miktarı ile ve kazan için yapılan işçilik maliyeti ve diğer olası harcamalar azalacaktır. Kazan dairesi için katı, sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması, ancak doğru tasarımlarla mümkündür. Tesisat tasarımında enerjinin kaynağı durumundaki kazanların doğru yerleşimlerinin yapılması gerek kullanım, gerekse güvenlik açısından sorunsuz işletimi getirecektir. Bilindiği gibi Binaların Enerji Performans Yönetmeliği’nde kullanım alanı 2000 m2’yi geçen binalarda “merkezi ısıtma” yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Gerek Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gerekirse yönetmelik kapsamı dışında binalarda kazan dairesi tasarımında dikkat edilmesi ve uyulması gereken kriterler vardır. Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sağlayacak sistemlerin seçilmesi gerekir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda;

a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına,
d) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine,

e) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciledilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğiniarttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

 

Kazan Dairesi

Kazan dairesi tercih edilen kazan tipi, tesisat elemanları ve diğer yardımcı donanımlara göre uygun boyutlarda dizayn edilmelidir. Kazan dairesi için minimum hacim 8 m3 olmalıdır. Endüstriyel kazan dairelerinin bu ölçülerin çok üzerinde boyut gerektireceğinden bilinmekle birlikte, yazılı bir kural olduğu için burada zikredilmiştir. Kazanların ve diğer büyük cihazların yerleştirilmesi ve bakımı için yeter büyüklükte alan bırakılmakla beraber mümkün olan en küçük hacim kullanılmalıdır. Maksimum kazan dairesi hacmi kazan gücünün her 293 kW (252000 kcal/h)’lik kısmı için 21 m3’tür. Mimari proje aşamasında aşağıda belirtilen eleman durumlarına göre uygun büyüklükte bir alan ayrılmalıdır. Kazan dairesinin yeri olarak binalarda genellikle bodrum kat
seçilir. Ancak son yıllarda yüksek verimli ve daha küçük boyutlu kazanların üretilmesiyle sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar binaların çatısında da kurulabilmektedir.

Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75’den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük olamaz. Merkezi ısıtma sistemlerinin yerleşimleri TS 2192 standardına; gaz yakıt kullanan sistemlerin yerleşimi de TS 3818 standardına göre yapılır. Bir ısı santralında hazırlanan sıcak akışkanın istenilen ortama taşınması ile bu ortamların ısıtılması yöntemine “merkezi ısıtma” denmektedir.

Kazan dairesi kurulumu aşamasında, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez. Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır.

Bodrum kat yerleşimlerinde kazan dairesi genellikle binanın orta kısımlarında olacak şekilde yerleşim yapılması hem bacanın uygun bir yere yerleşimine,hem de yatay dağıtım borularının kısa ve dengeli dağıtım yapmasına olanak sağlar. Aynı zamanda yakıtın girişi ve katı yakıt kullanılacak ise depolanması ve külün dışarı atılması daha kolay olabilir. Bu özelliklerle birlikte alttan dağıtım ve alttan toplama şeklinde verimli tesisat tasarımı yapımına olanak sağlar. Kazan dairelerinin çatıda tesis edilmesi durumunda bacanın çatıda tesis edilmesi ve özellikle doğalgazlı kazanlar için tehlike sınıfını düşürmesi de avantajlı gözükmekle birlikte ısıtılan akışkanın üstten aşağı doğru sevki (üstten dağıtım üstten toplama) zorlaşmaktadır. Üstten dağıtım üstten toplama sistemleri ısıtma tesisatında en elverişsiz sistemdir. Verimli çalıştırabilmek için kazan dairesinde ve en altta sirkülasyon pompaları konulması gerekir.

Kuzey Yıldızı Mühendislik

Misyonumuz endüstriyel havalandırma sistemlerine dair tüm ürünleri; çağın getirdiği yenilikleri yakınen takip ederek uluslararası kalite standartlarına ve günümüz teknolojisine uygun şekilde üretip müşterilerimize sunmaktır. Vizyonumuz yeniliklere açık, sektöre yön veren, sürekli büyüyen, müşteri beklentilerini karşılamayı ve problem çözmeyi hedef edinen, sürekli öğrenen, geliştiren, üreten ve gelecek nesle öğreterek istihdam sağlamak isteyen bir firma olmaktır. Firmamız endüstriyel havalandırma sistemlerine dair tüm ürünleri; çağın getirdiği yenilikleri yakınen takip ederek uluslararası kalite standartlarına ve günümüz teknolojisine uygun şekilde üretip müşterilerimize sunmaktadır.

Müşterilerimizin bütün taleplerini karşılamak ve sorunlarına kalıcı çözüm bulmak ilk önceliğimizdir. İş teslimi sonrası gerekli teknik desteği vermek ve her zaman yanlarında olmak görevimizdir. Kalite; bünyemizde imalatı gerçekleşen tüm malzeme ve cihazlarda PİRSAN kalitesi ve güvencesi yer almaktadır. Üstelik belirli periyotlarla yapılan Ar-Ge çalışmaları ile uluslarası standartlara uygunluk şartı sağlanmaya çalışılmakta ve tüm cihazlar sevk öncesi kalite ve kontrolleri yapılarak teslim edilmektedir. Uygun fiyat; İstenen şartlara ve kaliteye bağlı olarak tedariği sağlanan tüm malzemeler için gerekli piyasa araştırmaları yapılmakta ve düşük maliyetin yansıması müşterilerimize olumlu olarak dönmektedir. Her zaman “iyi anılmak” en büyük hedefimizdir; ürettiklerimiz ve bundan sonra ki süreçte üreteceklerimiz ile firmamızın ve ürünlerimizin her zaman iyi anılması en büyük hedefimizdir. İş ahlakı; başarının en önemli şartı iş ahlakıdır. Farklılıklara, yeniliklere ve rekabete karşı her zaman saygımız sonsuzdur. Personellerimiz; bu oluşum için önemli yapı taşlarıdır. Onlara mutlu, huzurlu,sağlıklı ve saygılı bir çalışma ortamı sunmak firmamıza, personellerimize ve ürettiklerimize değer katacaktır. Sıfır iş kazası firma prensibimizdir. Her türlü kişisel koruyucu personellerimize sağlanmaktadır.

Firma olarak farklılıklarımızla bir olmanın güveni ve birlikte olmanın gücü ile birbirimize fırsatlar sunar, yeni ufuklara yelken açarız. Kendi kurallarımızı kendimiz koyar, takip etmek yerine sadece kendimizle rekabet ederiz. Yeniliğin öncüsü olmak için çevik davranır, veriye ve gerçeklere dayanan kararlar alırız. Dokunduğumuz her noktada insan ve toplumsal yaşamı zenginleştirmek adına teknolojik ve vizyoner çözümler getiririz. Tüm bunlar için gereken gücü tarihimizde, kültürümüzde ve sanatımızda bulur, özgün deneyim alanları oluştururuz. Öğrenmek merakımızı ateşler, bu yolda birbirimizi cesaretle teşvik ederek keşiflerimize devam ederiz. Hata yapmaktan çekinmemek, her birimizin değer katmaktaki en büyük özgürlüğünü temsil eder. Cesuruz, çünkü arkamızda tutku ile memlekete ve dünyaya hizmet etmek için “İyi Bir Gelecek” vizyonu ortaya koyuyoruz.

 

İşlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya randevu almak için hemen bize ulaşın.